Důležité informace

POUČENÍ o zpracování osobních údajů

pro návštěvníky webových stránek obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.

 Toto poučení shrnuje základní zásady zpracování osobních údajů ze strany Vodňanské drůbeže, a.s. IČ 253 96 480, sídlo Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka č. 1953  (dále jen „společnost, nebo VD“), pokud se jedná o osobní údaje návštěvníků webových stránek VD 

Přehled zpracovávaných (typů) údajů a jejich zdroje

V této části se dozvíte, jaké typy osobních údajů o Vás budeme zpracovávat. Za osobní údaje se přitom považují veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (také nazývané „subjekt údajů“); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. Osobní údaje, které o Vás budeme zpracovávat, většinou získáme přímo od Vás, případně v rámci smluvní spolupráce s Vámi. V odůvodněných případech také můžeme o Vás vyhledat z otevřených zdrojů další informace. 

Osobní údaje návštěvníků (dále jen „návštěvník“) webových stránek VD (dále jen „web“), které bude VD zpracovávat, zahrnují zejména údaje poskytnuté takovými osobami (typicky jméno a příjmení, místo podnikání, IČ, DIČ, číslo účtu, kontaktní údaje (e-mailová adresa a telefonní číslo), datum narození. V souvislosti s komunikací s návštěvníkem si VD může ukládat také některé technické údaje, tedy čas provedené komunikace s návštěvníkem a IP adresu, z níž bude zaslána. U potenciálních smluvních partnerů – podnikatelů může VD zpracovávat údaje získané z otevřených zdrojů (např. jejich webové stránky či jimi zadaná inzerce), aby je pak mohla kontaktovat telefonicky s nabídkou služeb. Takové základní údaje si může VD uložit do svého CRM systému za účelem dalšího kontaktu.  

Účely zpracování

V této části uvádíme přehled účelů, k nimž budeme Vaše osobní údaje využívat (zpracovávat). Obvykle je každý údaj využíván zároveň k více účelům. Od stanovených účelů se pak odvíjí i prostředky zpracování, doba zpracování apod. V určitých případech stanovených v Obecném nařízení (EU) č. 2016/679 můžeme Vaše údaje zpracovávat i pro jiné účely, než jsou níže uvedené, jedná se však o výjimečné a omezené případy, které Obecné nařízení podmiňuje splněním dalších podmínek. 

Primárním účelem zpracování osobních údajů návštěvníka bude evidence návštěvníků. V této souvislosti budou údaje dále používány, pro kontrolu činnosti našich zaměstnanců, pro statistické účely, další rozvoj služeb VD, a to buď služby, nebo vnitřních administrativních postupů ve VD.

Údaje (zejména získané z komunikace s návštěvníkem, jako je IP adresa a čas komunikace) budou užívány také za účelem IT bezpečnosti VD. Dále budou osobní údaje návštěvníka  užívány  u předpisů o regulaci reklamy atp. a pro účely přímého marketingu (tedy zejména zasílání nabídek na naše další produkty a služby, tedy kontaktováním e-mailem či telefonem). 

Právní základ zpracování

Každé zpracování osobních údajů musí být zákonné – musí být založeno na některém v Obecném nařízení vyjmenovaném právním základu zpracování. Podobně jako u účelu může být každý údaj zpracováván na základě vícero právních důvodů zpracování. Pokud všechny právní důvody odpadnou, pak přestaneme Vaše údaje zpracovávat. Možné právní důvody zpracování jsou vyjmenovány v čl. 6 Nařízení. Upozorňujeme Vás, že pokud budeme Vaše osobní údaje zpracovávat na základě Vašeho souhlasu, máte kdykoliv možnost tento souhlas odvolat (pro odvolání nás kontaktujte na níže uvedených kontaktech.   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Údaje návštěvníků ovšem obvykle nejsou zpracovávány na základě souhlasu. 

Právním základem zpracování osobních údajů návštěvníků jsou  oprávněné zájmy VD (dané zájmem na ochraně jejich práv proti protiprávní činnosti včetně IT bezpečnosti, a další rozvoj produktů či služeb VD, zpracování pro přímý marketing) a třetích osob  a plnění zákonných požadavků (zejména předcházení deliktní činnosti, plnění požadavků podle předpisů o ochraně osobních údajů (zejména zákon č. 101/2000 Sb. a Nařízení č. (EU) 2016/679), vedení účetnictví a plnění povinností podle daňových předpisů. 

Právo na námitku

Právo na námitku je Vaším důležitým právem. Umožňuje Vám nechat přezkoumat zpracování prováděné na základě našeho tzv. oprávněného zájmu v případě, kdy to odůvodňuje Vaše konkrétní situace – tedy v případě, kdy samotné zpracování je přípustné, ale na Vaší straně existují konkrétní důvody, proč přesto nechcete, aby zpracování probíhalo. Možnost vznést námitku se však nevztahuje na všechny případy zpracování, např. ji není možné využít v případě, kdy zpracováváme Vaše údaje nezbytné pro plnění smlouvy, či když nám jejich zpracování ukládá zákon. Právo na námitku je zakotveno v čl. 21 Nařízení.

Pokud je právním důvodem zpracování osobních údajů návštěvníka oprávněný zájem VD (jedná se zejména o zpracování údajů pro účely IT bezpečnosti, pro statistické účely a další rozvoj dodavatelsko-odběratelských vztahů VD a ochranu práv VD a třetích osob), má návštěvník z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování osobních údajů. V takovém případě nebude VD takové osobní údaje dále zpracovávat, pokud nebudou dány závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převáží nad zájmy návštěvníka nebo jeho právy a svobodami, nebo pokud nebudou zpracovávány pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitku proti zpracování může návštěvník vznést prostřednictvím kontaktních údajů uvedených níže či nejlépe prostřednictvím e-mailu osobni.udaje@voddrubez.cz V e-mailu prosím uveďte konkrétní situaci, která Vás vede k závěru, že by VD neměla údaje zpracovávat.

V případě zpracování údajů pro účely přímého marketingu (zasílání marketingových zpráv),  je možné vždy vznést námitku bez dalšího, takže v takovém případě nemusíte uvádět žádné důvody, proč si nepřejete nadále marketingové zprávy zasílat. V těchto případech nejlépe vznesete námitku tak, že odhlásíte další zasílání sdělení na odkaz, který v nich bude obvykle za tímto účelem připojen.

Upozorňuje, že i ve výše uvedených případech však bude někdy probíhat paralelní zpracování osobních údajů i pro jiné účely, které budou odůvodňovat to, aby  takové údaje i nadále zpracovávala. 

Doba, po níž budou údaje zpracovávány

VD nemůže Vaše údaje zpracovávat po libovolně dlouhou dobu, ale doba zpracování je omezená na období, kdy Vaše údaje skutečně potřebujeme. Délku tohoto období se snažíme omezit tak, aby řádně zohledňovala jak Vaše, tak naše zájmy. Někdy je obtížnější potřebnou dobu zpracování určit, nebo z bezpečnostních důvodů není vhodné přesnou délku této doby sdělovat, níže proto alespoň uvádíme některá kritéria, podle nichž se při určení délky zpracování Vašich údajů rozhodujeme.

Kontaktní údaje návštěvníků pro účely zasílání obchodních sdělení bude VD zpracovávat po dobu, než návštěvník vyjádří s takovým zasíláním nesouhlas. I pak ale bude VD zpracovávat základní údaje o tom, proč návštěvníkovi obchodní sdělení zasílala, po přiměřenou dobu k prokázání oprávněnosti takového zasílání.

Osobní údaje budou zpracovávány po přiměřenou dobu s ohledem na účel zpracování (např. smlouvy budou standardně evidovány po dobu 10 let od jejich zániku). Pokud je doba zpracování stanovena právními předpisy, budou osobní údaje zpracovávány po takovou dobu, pokud dále uvedené důvody neodůvodní delší dobu zpracování. Při určení přiměřenosti doby zpracování osobních údajů bude dále vycházeno zejména z těchto hledisek (i) délky promlčecí doby, (ii) pravděpodobnosti vznesení právních nároků, (iii) obvyklých postupů na trhu, (iv) pravděpodobnosti a významu hrozících rizik a (v) případných doporučení dozorových orgánů.

Aktualizace údajů

Jednou z našich povinností jako správce osobních údajů je zpracovávat přesné údaje, případně s ohledem na okolnosti doplnit neúplné údaje. Pokud nám poskytnete informaci o změně Vašich údajů, pomůžete nám tuto povinnost řádně plnit.

Pokud dojde ke změně poskytnutých údajů či jiných návštěvníkem předaných údajů, dovolujeme si požádat o zaslání informace o takové změně.

Za účelem aktualizace dat je možné VD kontaktovat na níže uvedených kontaktech, nejlépe e-mailem na osobni.udaje@voddrubez.cz 

Obchodní sdělení

Údaje o našich potencionálních, současných či minulých návštěvnících můžeme zpracovávat také pro účely tzv. přímého marketingu, což je typicky zasílání e-mailů nebo telefonické kontakty s nabídkami podobných výrobků či služeb, jako jste od nás odebírali. Zasílání nabídek není časově omezeno, pokud ovšem vyjádříte přání, abychom Vám takové nabídky již dále nezasílali, nebudeme Vám je zasílat. I nadále však budeme zpracovávat po přiměřenou dobu základní údaje o zasílání, abychom byli schopni prokázat, proč jsme Vám tyto nabídky zasílali. Vaše údaje nebudeme za účelem zasílání nabídek předávat žádným třetím osobám (vyjma našich subdodavatelů – zpracovatelů, kteří budou zpracování provádět pro nás).

Návštěvník bere na vědomí, že mu budou ze strany VD ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. zasílána obchodní sdělení na jeho adresu (včetně e-mailové), bude kontaktován nevyžádaným directmailem obsahujícím obchodní sdělení týkající se produktů, obchodu a služeb VD. Návštěvník  může toto zasílání kdykoliv odmítnout na adrese sídla VD či prostřednictvím e-mailové adresy osobni.udaje@voddrubez.cz. Takové odmítnutí nemá - neurčí-li návštěvník výslovně jinak – vliv na zasílání jiných druhů obchodních sdělení, než na které návštěvník reaguje. 

Jak bude zpracování probíhat a jeho konsekvence

V dnešní době většina zpracování probíhá počítačově, takže Vaše údaje budeme obvykle zpracovávat v počítačovém systému (např. v našem CRM systému, v rámci aplikace Outlook pokud jde o e-maily, v našem účetním systému, pokud jde o údaje nutné pro fakturaci apod.). Tím samozřejmě není vyloučeno ani zpracování písemností v kartotékách, jako je systém pro uložení papírových smluv či kartotéky vizitek, které si vedou naši jednotliví zaměstnanci.

VD bude osobní údaje zpracovávat zejména ve svých počítačových systémech a počítačových systémech zpracovatelů. Písemnosti bude VD zpracovávat ve své kartotéce. Poskytnutí zpracovávaných údajů ze strany partnera je dobrovolné (ovšem bez poskytnutí určitých údajů nebude smlouva uzavřena a v některých případech jsou následně některé údaje vyžadovány zákonem, zejména předpisy o účetnictví). 

Rodné číslo

Vaše rodné číslo budeme zpracovávat pouze, pokud ho sami dobrovolně uvedete nebo to bude vyžadovat právní předpis (pokud to není stanoveno výslovně právním předpisem, VD netrvá na tom, abyste Vaše rodné číslo uváděli, raději jej tedy neuvádějte).

V případě, že návštěvník – fyzická osoba poskytne VD na základě či v souvislosti s návštěvou údaj o svém rodném čísle, souhlasí jakožto nositel tohoto rodného čísla ve smyslu § 13c odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb. s tím, aby VD toto jeho rodné číslo využívala pro účely poskytnutých plnění a ochranu práv VD, aby jej za tímto účelem archivovala, zpracovávala a užívala. Jakékoliv odvolání souhlasu podle tohoto článku nemá vliv na oprávnění VD na zpracování informací a údajů, které vyplývá z příslušných právních předpisů či pro jiné účely, ledaže by výslovně stanovily jinak. 

Předávání osobních údajů jiným osobám (příjemci osobních údajů)

Ne všechna zpracování osobních údajů provádí naše společnost sama. Ke zpracování si někdy najímáme třetí osoby, tzv. zpracovatele osobních údajů. Snažíme se vybírat pouze takové zpracovatele, kteří jsou dostatečně důvěryhodní.

VD může zpřístupnit osobní údaje třetím osobám pouze v případech, kdy jí to bude ukládat nebo umožňovat právní předpis anebo se souhlasem návštěvníka. VD zpřístupňuje osobní údaje pouze v obvyklém rozsahu zpracovatelům či jiným příjemcům – dodavatelům externích služeb (typicky programátorské či jiné podpůrné technické služby, dodavatelé počítačových systémů, serverových služeb, rozesílání e-mailů a poskytovatelům archivačních služeb), provozovatelům (záložních) serverů či provozovatelům technologií využívaných VD, kteří je zpracovávají za účelem zajištění funkčnosti příslušných služeb. Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům a auditorům, kteří je zpracovávají za účelem poskytování poradenských služeb či osobám tvořícím s VD koncern. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.  

Předávání osobních údajů do ciziny

Zatímco podle Nařízení platí zásada volného pohybu osob v EU, Nařízení omezuje předávání osobních údajů do ciziny mimo EU. Naše společnost standardně osobní údaje do ciziny mimo EU nepředává. Může se však stát, že Vaše osobní údaje budou zpracovány v počítačovém systému, jehož servery se budou nacházet mimo území EU, i když se takovým situacím snažíme vyhýbat. S ohledem na obvykle v rámci podnikání užívané systémy by se jednalo nejvýše o systémy využívající servery  nacházející se ve Spojených státech amerických. V takovém případě bychom vybrali jako smluvního partnera společnost, která bude splňovat podmínky schválené Evropskou komisí pro bezpečný přenos dat mezi EU a USA, tzv. Privacy Shield. Pokud bychom předávali Vaše osobní údaje mimo EU, budeme Vás v případě nutnosti o tom vhodným způsobem informovat. 

Rizika a doporučené postupy

Každé zpracování osobních údajů s sebou nese určitá rizika. Ta mohou být různá s ohledem na rozsah zpracovávaných údajů a způsob jejich zpracování. Níže uvádíme některé doporučené postupy, které Vám mohou pomoci ochránit Vaše data:

 

 • Pokud nám poskytujete Vaše údaje, vždy se zamyslete nad tím, zda je nutné dané údaje poskytnout. Zejména pečlivě byste měli zvážit poskytnutí údajů, které se týkají Vašeho osobního života a jeho aspektů nesouvisejících s účely, pro které je poskytujete nebo údajů určených ke zveřejnění (např. Vašich komentářů pod články apod.). Pokud máte pocit, že po Vás vyžadujeme příliš mnoho údajů, kontaktujte nás, prověříme přiměřenost našeho požadavku.

 • Pokud nám poskytujete nebo v našich službách zveřejňujete osobní údaje třetích osob (Vašich rodinných příslušníků či jiných zaměstnanců Vašeho podniku apod.), zamyslete se nad tím, zda je toto předání nutné a potřebné. V případě potřeby si vyžádejte souhlas takovýchto třetích osob

 • Pokud Vás některý z našich kolegů žádá o poskytnutí údajů, nebojte se zeptat, zda je to potřebné a zda nelze dosáhnout cíle zpracování i bez těchto údajů.

 • Osoby mladší 18 let jsou zvlášť zranitelné. Pokud se bude předávání údajů týkat těchto osob, je nutné zvlášť pečlivě zvážit všechny okolnosti. Zároveň je nutné zvážit, zda k poskytnutí takových údajů není třeba souhlas těchto osob či jejich zákonných zástupců (např. rodičů). Pokud jste osobou mladší 18 let, v případě, kdy máte pochybnosti o tom, zda jste schopní se správně rozhodnout, prodiskutujte celou záležitost se svým rodičem či nás zvlášť kontaktujte.

 • Pokud se budete přihlašovat do našich systémů prostřednictvím hesla, použijte vždy unikátní silné heslo, které nebudete využívat pro jiná zařízení a přístupy. Vaše heslo nikomu nesdělujte či nezpřístupňujte, ani našim zaměstnancům. Sdělení Vašeho hesla po Vás nikdy nebudeme vyžadovat, dejte si proto pozor zejména na různé e-mailové výzvy ke sdělení hesel, byť by byly podepsány jménem Vodňanská drůbež, a.s. Jedná se pravděpodobně o podvrhy za účelem vylákání a následného zneužití hesla.

 • Pokud nám posíláte důvěrné údaje, snažte se využít bezpečný způsob komunikace, např. zaheslování souboru spojené se zašifrováním a předání hesla jiným komunikačním kanálem.

 • Pokud budete mít pocit, že ze strany naší společnosti nejsou plněny veškeré povinnosti, došlo k neoprávněnému úniku dat nebo že se někdo vydává neoprávněně za našeho spolupracovníka, sdělte nám to prosím co nejdříve, a to buď elektronicky na naši e-mailovou adresu osobni.udaje@voddrubez.cz,  nebo poštou na naši adresu Vodňanská drůbež, a.s., Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany. 

 • Snažíme se vždy udržovat tato poučení aktuální. Proto čas od času budeme provádět úpravy těchto pravidel. U podstatnějších úprav Vás budeme informovat zvlášť, přesto není na škodu si čas od času znovu tato pravidla pročíst.

 • Udržujte své údaje v rozhraní našich služeb aktuální.

   

  Poučení podle Obecného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (dále jen „Nařízení“):

  Fyzická osoba má právo u VD jakožto správce osobních údajů:

  a) požadovat přístup k osobním údajům, které správce zpracovává, čímž se rozumí právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se jí týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení,

  b) požadovat opravu osobních údajů, které jsou o ní zpracovávány, pokud jsou nepřesné. S přihlédnutím k účelům zpracování má v některých případech právo požadovat také doplnění neúplných osobních údajů,

  c) požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení.

  d) požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení,

  e) získat osobní údaje, které se jí týkají a

  (i) které zpracováváme s jejím souhlasem, nebo

  (j) které zpracováváme pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou taková fyzická osoba je nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na její žádost

  ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, přičemž má právo předat tyto údaje jinému správci, a to za podmínek a s omezeními uvedenými v čl. 20 Nařízení a

  k) má právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se její konkrétní situace.

   

  Pokud obdržíme takovou žádost, budeme informovat žadatele o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Naše společnost  není v určitých případech stanovených Nařízením povinna zcela nebo zčásti žádosti vyhovět. Bude tomu tak zejména, bude-li žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje. V takových případech můžeme (i) uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo (j) odmítnout žádosti vyhovět.

  Pokud obdržíme výše uvedenou žádost, ale budeme mít důvodné pochybnosti o totožnosti žadatele, můžeme jej požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k potvrzení jeho totožnosti.

   V případě, kdy se partner domnívá, že VD zpracovává jeho osobní údaje neoprávněně či jinak porušuje jeho práva, má právo podat stížnost u dozorového úřadu (tedy Úřadu pro ochranu osobních údajů) či má právo požádat o soudní ochranu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Splnění informační povinnosti dle zákona č. 643/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, informuje obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. jako podnikatel spotřebitele o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, a to u obecného orgánu:

České obchodní inspekce – kontaktní údaje - Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Email: adr@coi.cz. Web: adr.coi.cz.

 

----------------------------------------------------------------------------

 

Zveřejnění rozhodnutí podle § 529 odst. 1 občanského zákoníku

 

 Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem na adrese Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO 25396480, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 1953/KSCB, rozhodla (rozhodnutím jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady) dne 15.8.2016 mimo jiné tak, že:

 

a) rozhoduje ve smyslu § 417 odst. 4 zákona o obchodních korporacích o spojení všech akcií společnosti a zároveň ve smyslu § 529 občanského zákoníku o jejich přeměně, a to tak, že dosavadní 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000.000,- Kč, 7 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 10.000.000,- Kč, 3 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 1.000.000,- Kč a 9 kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě každé z nich 100.000,- Kč se spojují a přeměňují do jediné kmenové zaknihované akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 373.900.000,- Kč,

 

b) určuje lhůtu, ve které jediný akcionář odevzdá společnosti dosavadní akcie vydané společností, v délce dvou měsíců od zveřejnění tohoto rozhodnutí.

 

Vodňanská drůbež, a.s.