Welfare zvířat

Co je welfare?  

Welfare definujeme jako pohodu zvířat. Welfare je stavem naplnění podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím. Správné zacházení s živou drůbeží a dodržení podmínek welfare významným způsobem ovlivňuje kvalitu masa a finálních výrobků.

POVINNOSTI CHOVATELŮ

Chovatelé, přepravci i zpracovatelé jatečných zvířat jsou povinni dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat proti týraní. Tyto legislativní požadavky vymezují hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Každý chovatel jatečných kuřat musí také absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Moderní chovatel musí zajistit mnoho úkonů k maximálnímu zajištění welfare chovaných zvířat - např. intenzita osvětlení, zachování doby tmy,  obsahu CO2 a NH3, atd.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je nedílnou součástí koncernu Agrofert, který usiluje podobně jako je tomu v západoevropských zemích, o uzavřený okruh výroby drůbežího masa. Díky tomu je věnována mimořádná pozornost vlastním i dodavatelským chovům. Nestačí nám pouze, že na farmy dohlíží státní veterinární dozor sledující jejich chod, ani to, že farmy musí splňovat podmínky integrovaného povolení. My chceme víc.

76-valueFile-shutterstock-1195015306.jpg

DOZOR A AUDITY

Máme vlastní dozor na farmách formou centrálniho veterinárního dohledu a pravidelnými zookonzulentskými návštěvami. Výrobní provozovny obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. vykonávájí na farmách vlastní interní audit a pravidelné kontroly. Součástí  jsou výrobny krmných směsí, zde je opět nastaven centrální systém monitoringu, ověřování a kontroly krmiv a jednotlivých komponentů. Personál, který manipuluje s živou drůbeží je pravidelně školen na zásady ochrany zvířat proti týrání a na základní legislativní požadavky.

Společnost Agrofert disponuje vlastní veterinární lékařkou, která  se věnuje intenzivní kontrole chovu  na  farmách. Její hlavní pracovní náplní je monitoring zdravotního stavu zvířat po celé republice a spolupracuje s veterináři z farem. Shromažďuje veškeré podklady jako jsou např.: laboratorní analýzy, veterinární zprávy atp. a funguje tak jako centrální veterinární kontrolor.

 Společnost věnuje kontrole zpracovatelského procesu velkou pozornost. Provozovatelé potravinářských podniků přijmou do prostor jatek zvířata pouze tehdy, pokud obdrželi informace relevantní z hlediska bezpečnosti potravin - informace o potravinovém řetězci. V tomto prohlášení chovatele jsou uvedeny např. také záznamy o zdravotním stavu drůbeže a zároveň je s tímto prohlášením dodán protokol laboratorního vyšetření na přítomnost salmonely z akreditované laboratoře.

STÁLÁ VETERINÁRNÍ KONTROLA

Ve výrobních provozovnách obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. působí pracovníci Státní veterinární správy jako stálý, nezávislý dozor, který dohlíží na dodržování požadavků ochrany zvířat během vykládky a porážky. Dodržování zásad welfare během celého procesu od přepravy až po poražení zvířat garantuje a denně dozoruje stanovená odborně způsobilá osoba jmenovaná za jednotlivé výrobní závody. Pravidelně jedenkrát ročně jsou prováděny pracovníky Krajské veterinární správy audity a kontroly zaměřené na dodržování zásad welfare.

Objednávkové centrum