Welfare zvířat

Co je welfare?  

Welfare definujeme jako pohodu zvířat. Welfare je stavem naplnění podmínek, které jsou předpokladem zdraví organismu, kdy je zvíře chováno v souladu s jeho životním prostředím. Správné zacházení s živou drůbeží a dodržení podmínek welfare významným způsobem ovlivňuje kvalitu masa a finálních výrobků.

POVINNOSTI CHOVATELŮ

Chovatelé, přepravci i zpracovatelé jatečných zvířat jsou povinni dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat proti týraní. Tyto legislativní požadavky vymezují hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Každý chovatel jatečných kuřat musí také absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Moderní chovatel musí zajistit mnoho úkonů k maximálnímu zajištění welfare chovaných zvířat - např. intenzita osvětlení, zachování doby tmy,  obsahu CO2 a NH3, atd.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je nedílnou součástí koncernu Agrofert, který usiluje podobně jako je tomu v západoevropských zemích, o uzavřený okruh výroby drůbežího masa. Díky tomu je věnována mimořádná pozornost vlastním i dodavatelským chovům. Nestačí nám pouze, že na farmy dohlíží státní veterinární dozor sledující jejich chod, ani to, že farmy musí splňovat podmínky integrovaného povolení. My chceme víc.

76-valueFile-shutterstock-1195015306.jpg

DOZOR A AUDITY

 Pracovníci oddělení nákupu drůbeže obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.  vykonávají na farmách vlastní interní audit a pravidelné kontroly. Do kontrol jsou  zahrnuty i výrobny krmných směsí, zde je opět nastaven centrální systém monitoringu, ověřování a kontroly krmiv a jednotlivých komponentů. Personál, který manipuluje s živou drůbeží je pravidelně školen na zásady ochrany zvířat proti týrání a na základní legislativní požadavky.

Chovy koncernu Agrofert disponují vlastní veterinární lékařskou péčí, která se věnuje intenzivní kontrole chovu na farmách, monitoringu zdravotního stavu zvířat po celé republice a spolupráci s veterináři z farem. Shromažďuje veškeré podklady jako jsou např. : laboratorní analýzy, veterinární zprávy atp. a funguje tak jako centrální veterinární kontrola. 

 Společnost věnuje kontrole zpracovatelského procesu velkou pozornost. Provozovatelé potravinářských podniků přijmou do prostor jatek zvířata pouze tehdy, pokud obdrželi informace relevantní z hlediska bezpečnosti potravin - informace o potravinovém řetězci. V tomto prohlášení chovatele jsou uvedeny např. také záznamy o zdravotním stavu drůbeže a zároveň je s tímto prohlášením dodán protokol laboratorního vyšetření na přítomnost salmonely z akreditované laboratoře.

STÁLÁ VETERINÁRNÍ KONTROLA

Ve výrobních provozovnách obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. působí pracovníci Státní veterinární správy jako stálý, nezávislý dozor, který dohlíží na dodržování požadavků ochrany zvířat během vykládky a porážky. Dodržování zásad welfare během celého procesu od přepravy až po poražení zvířat garantuje a denně dozoruje stanovená odborně způsobilá osoba jmenovaná za jednotlivé výrobní závody. Pravidelně jsou prováděny pracovníky Krajské veterinární správy kontroly zaměřené na dodržování zásad welfare.

Objednávkové centrum