Věrnostní program

 

 

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍ SOUTĚŽE

 

Pravidla soutěže s věrnostním programem obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. (dále jen „Pravidla)

 

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

 

Provozovatelem a organizátorem soutěže je společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO: 253 96 480, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953 (dále jen „organizátor“).

 

 1. Doba trvání soutěže

 

Soutěž začíná dnem 1. ledna 2024 a končí dnem 31. prosince 2024.

 

 1. Účast v soutěži

 

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jako „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“) s doručovací adresou na území České republiky, která zakoupí výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. v některé z podnikových prodejen uvedených v článku 7. těchto Pravidel. Pro účast v soutěži je potřeba splnění následujících podmínek:

 

 • Základem soutěže je věrnostní karta se 7 (sedmi) prázdnými poli, kterou účastník soutěže získá při prvním nákupu v podnikové prodejně;
 • Účastník soutěže je povinen vyplnit své osobní údaje na zadní straně věrnostní karty, a to jméno, město, telefon, email, datum, podpis;
 • V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) bude účastníkovi soutěže vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě unikátním razítkem;
 • Při odevzdávání věrnostní karty se 7 (sedmi) unikátními razítky, současně za splnění všech výše uvedených podmínek, získá účastník soutěže v rámci věrnostní akce jeden kus kuřete v akční ceně 5,- Kč za 1 kg (slovy: pět korun českých za jeden kilogram). Pokud účastník soutěže vhodí kompletně vyplněnou věrnostní kartu do za tímto účelem zřízeného soutěžního boxu, získává rovněž nárok na zařazení do slosování o ceny. Soutěžní boxy jsou umístěny v podnikových prodejnách uvedených v článku 7. těchto Pravidel.

 

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník soutěže, který řádně splní všechny výše uvedené podmínky této soutěže.

 

Organizátor neodpovídá za správnost údajů  uvedených soutěžícím na věrnostní kartě. Nebudou-li tyto údaje pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude-li možné doručení z příčin, které nejsou na straně organizátora, a z tohoto důvodu se nepodaří soutěžícího kontaktovat, nenese organizátor odpovědnost.

 

Účast v soutěži je dobrovolná a účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s podmínkami a Pravidly této soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

 

 1. Průběh soutěže

 

Účastník soutěže nakoupí v jedné z podnikových prodejen obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. uvedených v článku 7. těchto Pravidel tolikrát, aby získal plný počet unikátních razítek, jak je uvedeno v článku 3. těchto Pravidel. Po vyplnění věrnostní karty dle článku 3. těchto Pravidel účastník soutěže získá jak jednorázový nákup jednoho kusu kuřete za akční cenu 5,- Kč za 1 kg tak rovněž  nárok na zařazení do slosování o ceny.

Unikátní razítka na věrnostní kartě získané za nákupy v jedné z podnikových prodejen není možné kombinovat s razítky z jiné podnikové prodejny.  Pouze po skončení provozu na prodejně červeného masa k 31. 8. 2022 na adrese Husova 57, 389 01 Vodňany, bude možné nasbíraná razítka stále uplatnit v podnikové prodejně Vodňany – náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany.

 

 1. Termíny slosování výher:

 

 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. ledna 2024 do 31. března 2024 – slosování bude provedeno v týdnu od 8. dubna 2024 do 12. dubna 2024.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. dubna 2024 do 30. června 2024 – slosování bude provedeno v týdnu od 8. července 2024 do 12. července 2024.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. července 2024 do 30. září 2024 – slosování bude provedeno v týdnu od 7. října 2024 do 11. října 2024.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. října 2024 do 31. prosince 2024 – slosování bude provedeno v týdnu od 6. ledna 2025 do 10. ledna 2025.

 

Výherci budou kontaktováni prostřednictvím  e-mailu či telefonicky na kontakty uvedené na vyplněné věrnostní kartě, a to vždy během 14  (čtrnácti) dnů od ukončení losování.

Výherci budou kontaktováni obchodním zástupcem společnosti, který si s nimi domluví osobní předání výhry.

Jména výherců budou vždy zveřejněna v podnikových prodejnách organizátora soutěže.

 1. Výhry

 

Slosování o výhry bude probíhat každé 3 (tři) měsíce. Výhry v tomto slosování jsou v podobě balíčků s výrobky organizátora, každý balíček v nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). V rámci jednoho slosování bude vylosováno 5 (pět) výherců.

 

 

 1. Seznam podnikových prodejen společnosti

 

 • Prodejna Vodňany Hajného - Dr. Hajného 1285, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Vodňany - náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Mirovice - Zámostí 272, 398 06 Mirovice
 • Prodejna Modřice - Chrlická 522, 664 42 Modřice
 • Prodejna Mikulov - Hraničářů 1476/10, 692 01 Mikulov
 • Prodejna Strakonice – Čelakovského 261, 386 01 Strakonice

 

 1. Věrnostní karta

 

Kompletně vyplněná věrnostní karta s unikátními razítky je nepřenosná a později než v termínech uvedených v čl. 5. těchto Pravidel neuplatnitelná.

.

Účastník soutěže se může zúčastnit opakovaně, není omezen počtem odevzdaných a řádně vyplněných věrnostních karet.

V případě zcizení či ztráty věrnostní karty nemohou být razítka kompenzována.

Při uplatnění výhody z věrnostní karty, zákazník věrnostní kartu odevzdá prodejci či ji vhodí do soutěžního boxu.

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. si vyhrazuje právo změnit pravidla věrnostního programu.

Pro případ opatření věrnostní karty či unikátního razítka podvodným způsobem si organizátor vyhrazuje právo bez udání důvodů vyloučit účastníka soutěže, u kterého nastane takové důvodné podezření.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

Účastí v soutěži souhlasí soutěžící se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt údajů si je vědom svých práv plynoucích mu z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění. Bližší informace o zpracování osobních údajů účastník nalezne na webových stránkách www.vodnanskadrubez.cz/soukromi/gdpr.

Účastí v soutěži soutěžící výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, bezplatně následující osobní údaje soutěžícího: jméno, příjmení a město, a to pro komerční účely ve všech komunikačních médiích propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

V případě, že se stane soutěžící výhercem, uděluje organizátorovi v souladu s ustanovením § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním či čerpáním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje poskytnutím osobních údajů svůj souhlas podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb, o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČO: 253 96 480. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka soutěže je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním   následujících osobních údajů: jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, České Budějovice) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.vodnanskadrubez.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Nasbíraná unikátní razítka na věrnostní kartě či výhry není možné alternativně vyplatit v penězích ani za ně poskytnout jinou nepeněžitou náhradu.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Výhra není právně nárokovatelná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování, včetně chování na sociálních sítích, vykazuje známky nekalosoutěžního či podvodného jednání.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Případné změny v podmínkách nebo pravidlech budou učiněny formou písemného dodatku, zveřejněného na www.vodnanskadrubez.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek, stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní, byť jen okrajově či částečně, stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor soutěže tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než uvedená v těchto Pravidlech.

Organizátor nenese žádnou odpovědnost za: (i) výhry, které nejsou uplatněny a (ii) jakoukoliv škodu a / nebo újmu na zdraví či majetku způsobenou kterékoliv osobě při využívání výhry nebo ztrátě práva na výhru (tedy být výhercem) v souladu s těmito Pravidly, ledaže by takové poškození nebo újma na zdraví či majetku byla způsobena porušením zákonných povinností organizátora.

Ustanovení těchto Pravidel se řídí českým právním řádem.

 

Dotazy k soutěži lze zasílat na následující e-mailovou adresu Organizátora:  lucie.neskodna@voddrubez.cz

 

Objednávkové centrum