Věrnostní program

 

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍ SOUTĚŽE

 

Pravidla soutěže s věrnostním programem obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.

 

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

 

Provozovatelem a organizátorem soutěže Vodňanská drůbež, a.s., sídlo: Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ: 253 96 480, zapsaná ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953

 

 1. Doba trvání soutěže

 

Soutěž začíná dnem 1. ledna 2023 a končí dnem 31. prosince 2023.

 

 1. Účast v soutěži

 

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jako „účastník“), s doručovací adresou na území České republiky, která zakoupí výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. v některé z podnikových prodejen uvedených v článku 7.

1a) Základem soutěže je věrnostní karta se sedmi prázdnými poli, kterou účastník získá při prvním nákupu v podnikové prodejně.

1b) V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 300,- Kč, bude účastníkovi vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě unikátním razítkem.

1c) Při odevzdávání věrnostní karty se sedmi unikátními razítky a údaji vyplněnými na zadní straně (jméno, město, telefon, email, datum, podpis), získá účastník soutěže v rámci věrnostní akce jeden kus kuřete v akční ceně 5,-Kč za 1kg. Pokud účastník vhodí kompletně vyplněnou věrnostní kartu do za tímto účelem zřízeného soutěžního boxu, získává nárok na zařazení do slosování o ceny. Soutěžní boxy jsou umístěny na níže uvedených podnikových prodejnách zapojených do soutěže.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže.

 

Pokud účastník vhodí kompletně vyplněnou věrnostní kartu do soutěžního boxu zřízeného za tímto účelem, získává nárok na zařazení do slosování o ceny. Soutěžní box je umístěn v místě konání soutěže. Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže.

Organizátor neodpovídá za správnost údajů v registraci soutěžícího. Nebudou-li údaje uvedené soutěžícím v podání pravdivé, správné či aktuální a/nebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně organizátora a z tohoto důvodu se nepodaří soutěžícího kontaktovat, nenese organizátor odpovědnost.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

 

 1. Průběh soutěže

 

Účastník soutěže nakoupí v jedné z podnikových prodejen obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. (seznam podnikových prodejen viz níže) tolikrát, aby získal plný počet unikátních razítek, jak je uvedeno v oddílu 3. Po kompletním vyplnění věrnostní karty účastník získá jak jednorázový nákup jednoho kusu kuřete za akční cenu 5,-Kč za 1kg a zároveň možnost účastnit se soutěže o zajímavé výhry.

Razítka za nákupy v jednotlivých prodejnách není možné kombinovat na herních kartičkách. Pouze po skončení prodejny červeného masa k 31. 8. 2022 na adrese Husova 57, 389 01 ve Vodňanech, bude možné nasbíraná razítka stále uplatnit v podnikové prodejně Vodňany – náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany.

Slosování o výhry bude probíhat každé tři měsíce. Výhry v tomto slosování jsou v podobě balíčků s výrobky organizátora, každý balíček v hodnotě 1 000,- Kč. Počet výherních balíčků v rámci jednoho slosování je 5 = slovy pět výherců.

 

 1. Termíny slosování výher:

 

 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. ledna 2023 do 31. března 2023 – slosování bude provedeno v týdnu od 11. dubna 2023 do 14. dubna 2023.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. dubna 2023 do 30. června 2023 – slosování bude provedeno v týdnu od 10. července 2023 do 14. července 2023.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. července 2023 do 30. září 2023 – slosování bude provedeno v týdnu od 2. října 2023 do 6. října 2023.
 • Věrnostní karty odevzdané v období od 1. října 2023 do 31. prosince 2023 – slosování bude provedeno v týdnu od 8. ledna 2024 do 12. ledna 2024.

 

Výherci budou kontaktováni na e-mailový či telefonní kontakt uvedený na vyplněné věrnostní kartě, a to vždy během 14 – ti dnů od ukončení losování.

Výherci balíčků budou kontaktováni obchodním zástupcem společnosti, který si s nimi domluví osobní předání výhry.

Účastník soutěže se může zúčastnit opakovaně, není omezen počtem odevzdaných a řádně vyplněných věrnostních karet.

Jména výherců budou vždy zveřejněna v podnikových prodejnách organizátora soutěže.

 

 1. Výhry

 

Výhry v soutěži – každé tři měsíce se uskuteční slosování o pět balíčků s výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. Každý balíček bude odpovídat nominální hodnotě á 1 000,- Kč.

 

 1. Seznam podnikových prodejen společnosti

 

 • Prodejna Vodňany - Dr. Hajného - Dr. Hajného 1285, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Vodňany - náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Mirovice - Zámostí 272, 398 06 Mirovice
 • Prodejna Modřice - Chrlická 522, 664 42 Modřice
 • Prodejna Mikulov - K vápence 3203/10, 692 01 Mikulov
 • Prodejna Strakonice – Čelakovského 261, 386 01 Strakonice

 

 1. Věrnostní karta

 

Kompletně vyplněná věrnostní karta razítky je nepřenosná a později neuplatnitelná.

Počet vyplněných věrnostních karet na zákazníka je neomezený.

V případě zcizení či ztráty věrnostní karty nemohou být razítka kompenzována.

Při uplatnění výhody z karty, zákazník věrnostní kartu odevzdá prodejci či ji vhodí do soutěžního boxu.

Nasbíraná razítka na věrnostní kartě nemohou být směněna za hotovost.

Společnost Vodňanská drůbež, a.s. si vyhrazuje právo změnit pravidla věrnostního programu.

Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

Účastí ve věrnostním programu je vysloven souhlas s jejími pravidly a podmínkami.

Padělání věrnostní karty či razítka se považuje za trestně postižitelné.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán. Subjekt údajů si je vědom svých práv plynoucích mu z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve spojení se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění. Bližší informace o zpracování osobních údajů účastník nalezne na webových stránkách www.vodnanskadrubez.cz/soukromi/gdpr.

Účastí v soutěži účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 až 80 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

V případě, že se stane soutěžící výhercem, uděluje pořadateli v souladu s ustanovením § 84 až 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním či čerpáním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

 

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, 389 01 Vodňany, IČ: 253 96 480. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže. Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak za přiměřenou úhradu. V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné. V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, České Budějovice) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.vodnanskekure.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru.

Výhra není právně nárokovatelná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování, včetně chování na sociálních sítích vykazuje známky nekalosoutěžního či podvodného jednání.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v soutěži.

 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Případné změny v podmínkách nebo pravidlech budou učiněny formou písemného dodatku, zveřejněného na www.vodnanskadrubez.cz. Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek, stanovených pro získání výher v soutěži. Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher. Organizátor soutěže tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora soutěže než uvedená v těchto pravidlech.

 

Dotazy k soutěži lze zasílat na e-mail lucie.neskodna@voddrubez.cz

Objednávkové centrum