PRAVIDLA VĚRNOSTNÍ SOUTĚŽE

 

Pravidla celoroční soutěže s věrnostním programem obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s.

 

 1. Provozovatel a organizátor soutěže

 

Provozovatelem a organizátorem soutěže je obchodní společnost

Vodňanská drůbež  a.s., IČ 253 96 480, sídlo Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany (dále jen „Organizátor soutěže“).

 

 1. Doba trvání soutěže

 

Soutěž začíná dnem 1. ledna 2021 a končí dnem 31. prosince 2021.

 

 1. Účast v soutěži

 

 1. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18 let (dále jako „účastník“), s doručovací adresou na území České republiky, která zakoupí výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. v některé z podnikových či pojízdných prodejen uvedených v článku 7.

1a) Základem soutěže je věrnostní karta se sedmi prázdnými poli, kterou účastník získá při prvním nákupu v podnikové prodejně či pojízdné prodejně.

1b) V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 300,- Kč, bude účastníkovi vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě unikátním razítkem.

1c) Při odevzdávání věrnostní karty se sedmi unikátními razítky a údaji vyplněnými na zadní straně (jméno, město, telefon, email, datum, podpis), získá účastník soutěže v rámci věrnostní akce jeden kus kuřete v akční ceně 5,- Kč za 1kg. Pokud účastník vhodí kompletně vyplněnou věrnostní kartu do za tímto účelem zřízeného soutěžního boxu, získává nárok na zařazení do slosování o ceny. Soutěžní boxy jsou umístěny na níže uvedených podnikových prodejnách zapojených do soutěže.

 • Prodejna Vodňany - Dr. Hajného 1285, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Vodňany - náměstí Svobody 10, 389 01 Vodňany
 • Prodejna Mirovice - Zámostí 272, 398 06 Mirovice
 • Prodejna Modřice - Chrlická 522, 664 42 Modřice
 • Prodejna Mikulov – Hraničářů1476/10, 692 01 Mikulov
 • Prodejna Strakonice – Čelakovského 261, 386 01 Strakonice
 • Prodejna s červeným masem Vodňany – Husova 57, 389 01 Vodňany

 

 1. Pro prodejnu s červeným masem na adrese Husova 57, 389 01 Vodňany, platí tato výjimka z pravidel:

2a) základem soutěže je věrnostní karta s deseti prázdnými poli, kterou účastník získá při prvním nákupu v podnikové prodejně.

2b) V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 150,- Kč, bude účastníkovi vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě jedním unikátním razítkem.

2c) V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 300,- Kč, bude účastníkovi vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě dvěma unikátními razítky.

2d) V rámci jednorázového nákupu v hodnotě vyšší než 550,- Kč, bude účastníkovi vyznačena tato skutečnost na věrnostní kartě třemi unikátními razítky.

2e) Při odevzdávání věrnostní karty s deseti unikátními razítky a údaji vyplněnými na zadní straně (jméno, město, telefon, email, datum, podpis a rok), získá účastník soutěže v rámci věrnostní akce jeden kilogram uzeného vepřového boku,

a to v akční ceně 10,-Kč za 1kg. Účastník má nárok na 1 kg uzeného vepřového boku. Pokud účastník vhodí kompletně vyplněnou věrnostní kartu do soutěžního boxu zřízeného za tímto účelem, získává nárok na zařazení do slosování o ceny.

 

 1. Soutěžní box je umístěn v místě konání soutěže.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže. Organizátor neodpovídá za správnost údajů v registraci soutěžícího.

Nebudou-li údaje uvedené soutěžícím v podání pravdivé, správné či aktuální anebo nebude možné doručení z příčin, které nejsou na straně organizátora a z tohoto důvodu se nepodaří soutěžícího kontaktovat, nenese organizátor odpovědnost.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou a nárok na výhru nelze převést na jinou osobu.

Výhercem soutěže může být pouze ten účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže.

 

 1. Průběh soutěže

 

Účastník soutěže nakoupí v jedné z podnikových prodejen či pojízdné prodejně obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. (seznam podnikových prodejen,

viz níže) tolikrát, aby získal plný počet unikátních razítek, jak je uvedeno v oddílu 3.

Po kompletním vyplnění věrnostní karty účastník získá jak jednorázový nákup jednoho kusu kuřete za akční cenu 5,- Kč za 1kg, nebo jednoho kilogramu uzeného vepřového boku za akční cenu 10,- Kč za 1 kg (v prodejně na adrese Husova 57, 389 01 Vodňany), a zároveň možnost účastnit se soutěže o zajímavé výhry.

Razítka za nákupy v jednotlivých prodejnách není možné kombinovat na herních kartičkách. Slosování o výhry bude probíhat každé tři měsíce.

Výhry v tomto slosování jsou v podobě balíčků s výrobky organizátora, každý balíček v hodnotě 1 000,- Kč. Počet výherních balíčků v rámci jednoho slosování je 5 = slovy pět výherců.

 

 1. Termíny slosování výher:

 

 1. Kartičky odevzdané v období od 1. ledna 2021 do 31. března 2021 – slosování bude provedeno v týdnu od 5. dubna 2021 do 9. dubna 2021.
 2. Kartičky odevzdané v období od 1. dubna 2021 do 30. června 2021 – slosování bude provedeno v týdnu od 5. července 2021 do 12. července 2021.
 3. Kartičky odevzdané v období od 1. července 2021 do 30. září 2021 – slosování bude provedeno v týdnu od 4. října 2021 do 8. října 2021.
 4. Kartičky odevzdané v období od 1. října 2021 do 31. prosince 2021 – slosování bude provedeno v týdnu od 3. ledna 2022 do 7. ledna 2022.

Výherci budou kontaktování na e-mailový či telefonní kontakt uvedený na vyplněné věrnostní kartičce, a to vždy během 14 -ti dnů od ukončení losování.

Výherci balíčků budou kontaktováni obchodním zástupcem společnosti, který si s nimi domluví osobní předání výhry.

Účastník soutěže se může zúčastnit opakovaně, není omezen počtem odevzdaných a řádně vyplněných kartiček.

Jména výherců budou vždy zveřejněna v podnikových prodejnách organizátora soutěže.

 

 1. Výhry

 

Výhry v soutěži – každé tři měsíce se uskuteční slosování o pět balíčků s výrobky obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. Každý balíček bude odpovídat nominální hodnotě 1 000,- Kč.

 

 1. Věrnostní karta

 

Kompletně vyplněná věrnostní karta razítky je nepřenosná a později neuplatnitelná.

Počet vyplněných věrnostních karet na zákazníka je neomezený.

V případě zcizení či ztráty věrnostní karty nemohou být razítka kompenzována.

Při uplatnění výhody z karty, zákazník věrnostní kartu odevzdá prodejci či ji vhodí do soutěžního boxu.

Nasbíraná razítka na věrnostní kartě nemohou být směněna za hotovost.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. si vyhrazuje právo změnit pravidla věrnostního programu. Účast ve věrnostním programu je dobrovolná.

Účastí ve věrnostním programu je vysloven souhlas s jejími pravidly a podmínkami.

Padělání věrnostní karty či razítka se považuje za trestně postižitelné.

 

 1. Zpracování osobních údajů

 

Účastí v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účastí v soutěži souhlasí účastník se zpracováním svých osobních údajů. Souhlas se zpracováním údajů a s využitím elektronického kontaktu poskytuje soutěžící dobrovolně. Tento souhlas může být kdykoliv písemně odvolán.

Subjekt údajů si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a z Obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. (EU) 2016/679.

Pokud účastník zjistí nebo se domnívá, že dochází ke zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat o vysvětlení, nebo může požadovat odstranění takto vzniklého stavu a blokování osobních údajů, jejich opravu, doplnění nebo likvidování. Požadavek vysvětlení nebo blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidace, je účinný okamžikem doručení pořadateli.

Účastník soutěže bere na vědomí, že správcem budou zpracovány pouze jím poskytnuté údaje, pro účel nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb. v poskytnutém rozsahu, když údaje budou uloženy po dobu maximálně 10 let.  

 

Účastí v soutěži účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít v souladu s příslušnými právními předpisy, bezplatně jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti s touto soutěží a jím poskytovaných služeb s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 10 let od ukončení soutěže.

V případě, že se stane soutěžící výhercem, uděluje pořadateli v souladu s příslušnými právními předpisy, souhlas s pořízením a s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů, týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených pořadatelem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním či čerpáním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely ve všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly, nebo zařazením do souborného díla.

Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení a může jej kdykoli odvolat.

Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Zároveň účastník soutěže vyjadřuje zadáním kontaktu svůj souhlas podle zákona

č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů se zpracováním osobních údajů jím uvedených za účelem nabízení obchodu nebo služeb, včetně zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky dle zákona č. 480/2004 Sb.

Správcem ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů je obchodní společnost

Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Radomilická 886, Vodňany II, 389 01 Vodňany, IČ: 25396480. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka je dobrovolné a na zpracování jeho osobních údajů jsou založeny podstatné principy soutěže.

Účastník soutěže je oprávněn písemně požádat o poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných.

V případě porušení povinností správcem nebo zpracovatelem je účastník soutěže oprávněn požadovat, aby se správce či zpracovatel zdržel takového jednání, odstranil takto vzniklý stav či poskytl na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění, aby provedl opravu nebo doplnění osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné.

V takovém případě je účastník soutěže rovněž oprávněn požadovat, aby byly jeho osobní údaje zablokovány nebo zlikvidovány, jestliže bylo porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména, případně je oprávněn se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor soutěže je povinen informovat účastníky o úpravě zpracovávaných dat, výmazu, omezení zpracování nebo o úmyslu předat tyto údaje do třetí země, nebo mezinárodní organizaci. 

Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese správce.

Účastník soutěže souhlasí se zveřejněním svého jména v rozsahu jméno, příjmení, město (např. Jan Novák, České Budějovice) ve sdělovacích prostředcích a na internetových stránkách www.vodnanskadrubez.cz v rámci vyhlášení výsledků soutěže.

 

 

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži, nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny.

Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, nemá nárok na výhru. Výhra není právně nárokovatelná.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka soutěže, jehož chování, včetně chování na sociálních sítích vykazuje známky nekalosoutěžního či podvodného jednání.

Organizátor soutěže neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí

v soutěži. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo, v případě organizátorem předem označených akcí nebo v předem určené dny zdvojnásobit počet razítek.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.

Organizátor soutěže si rovněž vyhrazuje právo výměny výher za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Případné změny v podmínkách nebo pravidlech budou učiněny formou písemného dodatku, zveřejněného na www.vodnanskadrubez.cz.

Účinnost této změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek, stanovených pro získání výher v soutěži.

Výhry nezískají soutěžící, kteří nesplní byť jen okrajově či částečně stanovené podmínky pro získání výher.

Organizátor soutěže tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora soutěže než uvedená v těchto pravidlech.

 

Dotazy k soutěži lze zasílat na e-mail: soutez@voddrubez.cz

Objednávkové centrum
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací