Obchodní podmínky

Dále jen „VOP

vydané podle §273 a násl. obchodního zákoníku v platném znění společností:

Vodňanská drůbež, a.s.

se sídlem  Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01

IČ: 253 96 480, DIČ: CZ25396480

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953,

datum zápisu 15. dubna 1998

Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, č.účtu  43-5658760287/0100

Jednající Ing. Milanem Říhou, členem představenstva a generálním ředitelem, na základě pověření představenstva ze dne 18. září 2013.

I.

Předmět úpravy

1)   VOP upravují podmínky uzavírání kupních smluv na dodávky zpracované jatečné drůbeže a dalších výrobků uvedených v nabídkovém ceníku výrobků (dále jen "zboží"). Kupující se zavazuje, že zboží v množství, druhu, sortimentu a jakosti uvedené v objednáv­ce podle těchto VOP koupí, přijme a zaplatí ve lhůtách a cenách  stanovených podle těchto VOP.

2)   Objednávku zboží je kupující oprávněn provést u prodávajícího:

a)   písemně

b)   osobně v jeho sídle

c)   telefonicky

3)   Objednávka na drůbež mraženou musí být uskutečněna nejpozději jeden den před závozem do 12:00 hodin, objednávka na drůbež chlazenou musí být uskutečněna nejpozději jeden den před závozem do 10:00 hodin a objednávka na uzeninu musí být uskutečněna nejpozději jeden den před závozem do 12:00 hodin, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4)   Objednávka se stává pro kupujícího závaznou okamžikem jejího doručení prodávajícímu. K případným změnám nebo doplňkům může dojít  pouze pokud se smluvní strany na tomto dohodnou nebo za podmínek  stanovených těmito VOP. V pochybnostech se má za to, že plnění  prodávajícího odpovídá uskutečněné objednávce kupujícím.

5)   Od podmínek uvedených v objednávce je oprávněn se prodávající od­chýlit pouze z důvodu existence překážky, která vznikla nezávisle na jeho vůli, kterou prodávající nemohl předvídat, a v přípa­dě nedostatku zboží na skladě.

 

II.

Cena zboží a platební podmínky

1)   Smluvní cenou za prodané zboží je cena uvedená pro jednotlivý druh a sortiment zboží v nabídkovém ceníku výrobků zpracovaného prodávajícím platného v den uskutečnění prodeje a předání zboží  s připočtením daní a případných poplatků stanovených právními  předpisy.

2)   Nabídkový ceník výrobků pro prodej zboží je prodávající oprávněn odpovídajícím způsobem změnit, nastane-li zvýšení cen a mezd či  jiných nákladů, a to i v případě již potvrzené objednávky.

3)   Prodávající je oprávněn na daňovém dokladu-faktuře uvádět  smluvenou cenu za jednotlivý  prodej zboží podle dodacího listu.

4)   Pokud místem prodeje zboží bude sídlo prodávajícího, je kupující  povinen zaplatit kupní cenu         v  hotovosti do pokladny  prodávajícího proti převzetí zboží.

Bude-li zboží předáno v sídle nebo provozovně kupujícího, je kupující povinen zaplatit kupní cenu zboží ihned v hotovosti proti jeho převzetí.

5)   Kupující není povinen zaplatit část kupní ceny týkající se zboží, jež je předmětem reklamace kupujícího. Tato část kupní  ceny bude vypořádána až po ukončení reklamačního řízení, podle  jeho výsledku.

Kupující je v prodlení se zaplacením ode dne splatnosti daňového dokladu-faktury  v případě, že jeho reklamace bude neoprávněná.

6)   Při placení v hotovosti proti  předání zboží se poskytne sleva ve výši 1 % z ceny uhrazeného  zboží. Nárok na slevu nevznikne, nejsou-li splaceny všechny starší  splatné pohledávky. Na platby směnkou se sleva neposkytuje.

7)   Při podstatném zhoršení majetkových poměrů kupujícího a při  prodlení kupujícího s placením jakékoliv pohledávky prodávajícího je prodávající oprávněn prohlásit všechny své současné pohledávky za okamžitě  splatné a požadovat zaplacení. Prodávající může zrušit v takových  případech i dosud nesplněné dodávky z potvrzených objednávek, aniž to znamená porušení smlouvy nebo práva na odstoupení od  ní. 


III.

Dodání zboží

1)   Prodej zboží se může uskutečnit:

a)   v sídle skladu prodávajícího

b)   v sídle nebo provozovně kupujícího tak, jak bude uvedeno  v objednávce.

Pokud není v objednávce uvedeno jinak platí alternativa a).

2)   Pokud bude místo prodávajícího zboží v sídle nebo provozovně  kupujícího, je kupující povinen toto místo přizpůsobit pro  urychlenou, bezpečnou, spolehlivou a případně mechanizovanou  vykládku zboží z dopravního prostředku prodávajícího nebo jím  pověřené nebo zavázané osoby.

Vykládkou zboží z dopravního prostředku prodejce nebo jím  zavázané nebo pověřené osoby zajišťuje kupující na své náklady  s případnou nezbytnou součinností této osoby.

Nebude-li místo prodeje zboží v sídle nebo provozovně  kupujícího přizpůsobeno tak, jak je uvedeno výše, je oprávněn  prodávající nebo jím zavázaná nebo pověřená osoba od dodávky  odstoupit s tím, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady  spojené s touto dodávkou.

3)   Převzetí zboží v množství, druhu, sortimentu, sjednané jakosti  a ceny pro jednotlivý prodej potvrdí v sídle nebo provozovně  kupujícího kupující nebo jím zmocněná osoba na kopii dodacího  listu svým podpisem a otiskem razítka nesoucím název obchodního jména kupujícího. Osoba nacházející se v provozovně  kupujícího bude považována za osobu oprávněnou jednat jménem  kupujícího.

4)   Prodávajícím dodané a zaúčtované obaly a jiné přepravní předměty se kupující zavazuje vrátit vyčištěné a nepoškozené, a prodávající převzít ihned při dodávce zboží, nejpozději při následující dodávce, a to v ceně, za kterou byly účtovány.

5)   Kupující nebo jím pověřená osoba jsou povinni při předání a převzetí zboží prohlédnout a v případě zjištění vady tuto vadu reklamovat. K případným pozdějším reklamacím nebude brán  zřetel.

6)   Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího, jakmile dojde k jeho předání kupujícímu nebo nasmlouvanému dopravci nebo jemu  zavázané nebo pověřené osobě.

 

IV

Závěrečná ustanovení

1)   Tyto VOP nabývají účinnosti dnem jejich vydání a stávají se pro kupujícího závaznými, kdy je kupující podpisem akceptuje.

2)   Pokud tyto VOP nestanoví jinak, řídí se vztahy mezi kupujícím a prodávajícím obchodním zákoníkem v platném znění.

3)   VOP se stávají součástí  kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím uzavřené doručením objednávky kupujícího prodávajícímu. Obsahuje-li objednávka ustanovení odchylné od VOP je kupní  smlouva uzavřená teprve potvrzením objednávky ze strany prodávajícího.

4)   Kupní smlouva uzavřená podle těchto VOP může zaniknout z těchto  důvodů:

a)   dohodou

b)   odstoupením z důvodů uvedených v VOP a při prodlení kupují­cího se zaplacením byť i jen části kupní ceny více jak 45  dní

5)   Prodávající je oprávněn zrušit tyto VOP jednostranným oznámením doručeným na poslední známou adresu kupujícího. Zrušením VOP  nevznikají kupujícímu žádné nároky.

 

Vodňany dne 1.10.2013