Disclaimer

Důležité informace

Upozornění:
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty mohou být důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Nejste-li adresátem, není povoleno tento e-mail užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat. Přílohy a kopie vymažte ze svého systému.
Odesílatel e-mailu resp. Vodňanská drůbež, a.s.,  (dále jen Vodňanská drůbež ) neodpovídá za eventuální škodu či újmu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:

  1. Vodňanská drůbež trvá na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech náležitostech smlouvy a dále na tom, že smlouva musí být uzavřena v písemné formě a podepsána k tomu za Vodňanská drůbež oprávněnými osobami;

  2. Vodňanská drůbež při uzavírání smlouvy postupuje v souladu se svými vnitřními předpisy a stanovami s tím, že smlouva musí být za Vodňanskou drůbež odsouhlasena nebo schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci, případně také orgány společnosti, a proto se může stát i v případě, kdy si zástupci stran vzájemně vyjednají jednotlivé obsahové náležitosti smlouvy, že kompetentní osoby společnosti Vodňanská drůbež  navržené znění smlouvy neodsouhlasí a Vodňanská drůbež v takovém případě ukončí z tohoto spravedlivého důvodu jednání o uzavření smlouvy;

  3. Vodňanská drůbež si vyhrazuje právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to i bez spravedlivého důvodu;

  4. odesílatel tohoto e-mailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost Vodňanská drůbež žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen společností Vodňanská drůbež a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto e-mailu nebo osobě, kterou adresát zastupuje, v jakékoliv formě předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené (bez ohledu na to, zda před odesláním tohoto e-mailu nebo společně s ním, případně dodatečně) známa;

  5. a obsahuje nabídku a zároveň je odesílatel tohoto e-mailu oprávněn za Vodňanská drůbež v intencích čísla 4) uzavřít smlouvu, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout. Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) však vylučuje přijetí nabídky ze strany adresáta (příjemce nabídky) s dodatkem či odchylkou.

Objednávkové centrum
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací