Welfare zvířat

Povinnosti chovatelů

Chovatelé, přepravci i zpracovatelé jatečných zvířat jsou povinni dodržovat legislativní požadavky týkající se ochrany zvířat proti týraní. Tyto legislativní požadavky vymezují hustotu osazení kuřat chovaných na maso a z toho plynoucí povinnosti chovatele. Každý chovatel jatečných kuřat musí také absolvovat kurz odborné přípravy a získat Osvědčení o způsobilosti k péči o kuřata chovaná na maso. Moderní chovatel musí zajistit mnoho úkonů k maximálnímu zajištění welfare chovaných zvířat - např. intenzita osvětlení, zachování doby tmy, hranice obsahu CO2 a NH3, atd.

Obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s. je nedílnou součástí holdingu Agrofert, který usiluje podobně jako je tomu v západoevropských zemích, o uzavřený okruh výroby drůbežího masa. Díky tomu je věnována mimořádná pozornost vlastním i dodavatelským chovům. Nestačí nám pouze, že na farmy dohlížejí přisní státní veterináři sledující jejich chod, ani to, že farmy musí splňovat podmínky integrovaného povolení. My chceme víc.

Dozor a audity

Kontrola kuratAgrofert holding vykonává vlastní dozor na farmách formou centrálniho veterinárního dohledu a pravidelnými zookonzulentskými návštěvami. Výrobní provozovny společnosti Vodňanská drůbež, a.s. vykonávájí na farmách vlastní interní audit a pravidelné kontroly. Součástí holdingu jsou výrobny krmných směsí, zde je opět nastaven centrální systém monitoringu, ověřování a kontroly krmiv a jednotlivých komponentů. Personál, který manipuluje s živými zvířaty je pravidelně školen na zásady ochrany zvířat proti týrání a na základní legislativní požadavky.

Společnost Agrofert disponuje vlastní veterinářkou, která plně pracuje na vlastních i cizích farmách. Její hlavní pracovní náplní je monitoring zdravotního stavu zvířat po celé republice a spolupracuje s veterináři z farem. Shromažďuje veškeré podklady jako jsou laboratorní analýzy, veterinární zprávy atp. a funguje tak jako centrální veterinární kontrolor.

 

Společnost věnuje kontrole zpracovatelského procesu velkou pozornost. Provozovatelé potravinářských podniků přijmou do prostor jatek zvířata pouze tehdy, pokud obdrželi informace relevantní z hlediska bezpečnosti potravin - informace o potravinovém řetězci. V tomto prohlášení jsou uvedeny např. také záznamy o výsledcích laboratorního vyšetření na salmonelu a zároveň je s tímto prohlášením dodán protokol laboratorního vyšetření na salmonelu z akreditované laboratoře.

Stálá veterinární kontrola

Kontrola kuratVe výrobních provozovnách obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s. působí stálý státní veterinární dozor, který dohlíží na dodržování požadavků ochrany zvířat během vykládky a porážky. Dodržování zásad welfare během celého procesu od přepravy až po poražení zvířat garantuje a denně dozoruje stanovená odborně způsobilá osoba jmenovaná za jednotlivé výrobní závody. Pravidelně jedenkrát ročně jsou prováděny pracovníky Krajské veterinární správy audity a kontroly zaměřené na dodržování zásad welfare.