"Zakousni se do stehna!"

Soutěž byla ukončena 31. 08. 2015

 

 

PODMÍNKY AKCE

„Zakousni se do stehna!“

Tento text obsahuje závazné podmínky akce s možností získání odměny za zaslání fotografie s tématem „Zakousni se do stehna“ (dále jen „akce“)

1. Organizátor akce

1. Organizátorem akce je obchodní společnost Vodňanská drůbež, a.s., se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01, IČ: 25396480, zapsaná ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953 (dále jen „organizátor“).

2. Místo konání a doba trvání akce

1. Akce probíhá na území České republiky prostřednictvím sociální sítě Facebook (dále jen „místo konání soutěže“)

2. Doba trvání akce je stanovena na období od 1. července 2015 do 31. srpna 2015.

3. Podmínky účasti

1. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18-ti let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky, která je zároveň registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com), má po celou dobu akce aktivní svůj facebookový účet a splní stanovená pravidla akce (dále jen „účastník“). Účastník se zavazuje dodržovat veškerá pravidla použití sítě facebook uvedená na www.facebook.co/term.php.

Účastníkem akce se stává fyzická osoba starší 18 let ve chvíli, kdy zašle fotografii do akce.

2. Podmínkou účasti v akci je zaslání fotografie s tématem „Zakousni se do stehna“ spolu s kontaktními údaji v podobě celého jména, doručovací adresy a telefonního kontaktu, a to na emailovou adresu soutez@voddrubez.cz v průběhu trvání akce.

3. Fotografie s akčním tématem „Zakousni se do stehna“ by měla obsahovat následující:

                i. grilovaný díl kuřecího masa

                ii. účastníka a případné další osoby, jenž grilovaný kuřecí díl pojídá vtipným či originálním anebo jinak kreativním způsobem

4. Každý účastník může zaslat pouze jednu fotografii.

5. Podmínkou účasti v akci není zakoupení zboží nebo služeb či zaplacení jakéhokoli jiného vkladu.

4. Průběh akce

1. Akce probíhá výhradně prostřednictvím zaslání fotografie s tématem „Zakousni se do stehna!“ na emailovou adresu soutez@voddrubez.cz

2. Účastník se účastní pouze zasláním fotografie s tématem „Zakousni se do stehna!“ na emailovou adresu soutez@voddrubez.cz spolu s celým jménem, doručovací adresou a telefonním číslem.

3. Principem akce je pouze zaslání fotografie s tématem „Zakousni se do stehna!“ na emailovou adresu soutez@voddrubez.cz spolu s celým jménem, doručovací adresou a telefonním číslem.

4. Akce bude zveřejněna dne 1. července 2015 a fotografie je možné zasílat od 1. července 2015 do 31. srpna 2015. Fotografie budou průběžně vkládány na facebookový profil organizátora (www.facebook.com/vodnanskadrubez), a to vždy nejdéle dva pracovní dny od doručení fotografie na email soutez@voddrubez.cz

5. O deseti účastnících, kteří získají odměnu, rozhodne dne 1. září 2015 čtyřčlenná porota složená ze zástupců společnosti Vodňanská drůbež, a.s. Porota bude hodnotit zejména kreativitu, originalitu a vtip fotografií.

6. O dalších pěti účastnících, kteří získají odměnu, rozhodne široká veřejnost hlasováním formou „likes“ na facebookové stránce www.facebook.com/vodnanskadrubez. Pokud účastníci dosáhnou shodného počtu „likes“, odměnu získává dříve zaslaná fotografie na akční email soutez@voddrubez.cz

7. O hlavní odměně pro jednoho účastníka rozhodne čtyřčlenná porota složená ze zástupců společnosti Vodňanská drůbež, a.s. Porota bude hodnotit zejména originalitu, kreativitu a vtip z patnácti, porotou a veřejností vybraných, fotografií. Odměnu získá nejkreativnější, nejoriginálnější a nejvtipnější fotografie.

8. Z akce budou vyřazeny fotografie, které:

                i. neodpovídají zadanému tématu akce,

                ii. obsahují nenávistné či rasistické prvky či jsou jinak v rozporu s dobrými mravy,

                iii. by mohly poškodit dobré jméno pořadatele,

                iv. byly jakkoliv upraveny,

                v. byly získány podvodem nebo jiným nekalým způsobem,

                vi. u kterých byl zjištěn podvod při hlasování či nedodržení jiných podmínek akce.

9. O tom, zda fotografie vyhovuje podmínkám akce, rozhoduje organizátor.

5. Odměny v akci

1. Prvních deset účastníků, jejichž fotografie vyhodnotí porota jako nejlepší, získávají za účast a kreativitu balíček výrobků společnosti Vodňanská drůbež v hodnotě 300,- Kč.

2. Prvních pět účastníků, jejichž fotografie získají u široké veřejnosti nejvíce „likes“, získávají balíček výrobků společnosti Vodňanská drůbež v hodnotě 300,- Kč.

3. Účastník, jehož fotografii vyhodnotí porota jako nejkreativnější, nejoriginálnější a nejvtipnější, získá balíček výrobků společnosti Vodňanská drůbež v hodnotě 3 000,- Kč.

4. Každý účastník může odměnu získat pouze jednou.

5. Odměny nelze převést na jinou osobu.

6. Odměny nejsou právně vymahatelné. Odměny nelze proplatit v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté odměny propadají organizátorovi.

7. Na emailovou adresu, ze které byla zaslána fotografie do akce spolu s kontaktními údaji, bude vybraný účastník nejpozději do sedmi dní po ukončení akce informován o odměně a dalším postupu ohledně předání odměny.

8. Odměny budou vybraným účastníkům osobně předány obchodními zástupci společnosti Vodňanská drůbež, a.s. pro jednotlivé kraje České republiky, a to do 30 dnů od ukončení akce. Každý vybraný účastník s nárokem na odměnu bude kontaktován na jím uvedeném telefonním čísle, aby bylo možné domluvit předání odměny.

9. Vybraný účastník, který si odměnu nepřevezme nebo nebude možné účastníka zkontaktovat a/nebo neprokáže splnění podmínek účasti v akci stanovené v těchto pravidlech, ztrácí na odměnu nárok.

10. Organizátor se zavazuje ve vztahu k účastníkovi uskutečnit nejméně jeden pokus o telefonický kontakt z důvodu domluvy předání odměny. Bude-li pokus neúspěšný, je organizátor oprávněn naložit s touto odměnou dle svého uvážení.

6. Osobní údaje

                1. Účastník uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“), svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci akce za účelem předání odměny či jiných otázek spojených s akcí a za účelem informování o dalších marketingových akcích organizátora, jakož i nabízení produktů organizátora a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku akce s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je společnost Vodňanská drůbež, a.s. se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 384 11, IČ: 25396480, zapsaná ve veřejném rejstříku, obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1953, IČ: 25396480.

                2. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla organizátora. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem svého doručení organizátorovi. Odvolání souhlasu během trvání akce povede k vyloučení účastníka z akce. Účastník má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.

                3. Účastník má v případě podezření z porušení svých práv právo obrátit se na organizátora nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

                4. Účastí v akci uděluje účastník pro případ, že se stane účastníkem, který získal některou z odměn, organizátorovi souhlas s uveřejněním svého jména, příjmení a obce, v níž má trvalé bydliště, a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.

                5. Účastník prohlašuje, že fotografii pořídil sám. V případě, že tomu tak není, vystavuje se účastník riziku spojenému s porušením autorských práv pravého autora textu se všemi možnými právními následky.

                6. Účastník odpovídá za to, že zasláním fotografie a jejím následným zveřejněním na sociální síti Facebook nebudou porušena práva třetích osob, zejména, že nebude zasaženo do autorských práv třetích osob.

                7. Účastník zároveň svou účastí v akci uděluje pořadateli bezplatně celosvětovou licenci k užití veškerých autorských děl, které vytvoří v souvislosti se soutěží, a to v neomezeném rozsahu (tj. zejména všemi způsoby dle ustanovení § 12 odst. 1 a 4 autorského zákona), včetně práva takové autorské dílo kdykoliv v průběhu akce nebo po jejím ukončení upravit, pozměnit nebo užít spolu s jiným dílem, a to po celou dobu trvání majetkových práv, s právem udělit právo dalšího užití (podlicenci) autorského díla třetím osobám v celém rozsahu udělené licence. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Pro vyloučení pochybností platí, že pro účely udělení licence představuje vložení jakéhokoliv autorského díla do akce účastníkem návrh na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 5 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon (v platném znění), přičemž přijetí tohoto autorského díla pořadatelem, bez ohledu na to, jestli byl o tomto přijetí účastník vyrozuměn nebo nikoliv, představuje souhlas organizátora s tímto návrhem na uzavření licenční smlouvy ve smyslu § 46 odst. 6 autorského zákona.

7. Závěrečná ustanovení

                1. Účastí v akci vyjadřuje účastník souhlas s podmínkami akce.

                2. Organizátor tímto není vůči účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany organizátora, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

                3. Každý účastník vyjadřuje účastí v akci svůj souhlas s těmito podmínkami, zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy organizátora.

                4. Organizátor si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním akce, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli účastníka z akce bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel akce nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky akce.

                5. Organizátor akce je oprávněn v souvislosti s předáním odměny v této akci požadovat, aby účastník prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu odměna předána.

                6. Účast v akci ani odměny není možné vymáhat právní cestou, není možné ani alternativní plnění v penězích.

                7. Organizátor akce si vyhrazuje právo nahradit deklarovanou odměnu odměnou obdobného typu.

                8. Účastníci nesplňující podmínky účasti v akci nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do akce zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala vybraným účastníkem, např. v důsledku duplicity Facebook účtů, nemá nárok na výhru.

                9. Organizátor si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit účastníka akce, jehož chování či profil Facebook vykazuje známky nekalého či podvodného jednání (např.: duplicitní účet Facebook).

                10. Organizátor si dále vyhrazuje právo vyloučit účastníka akce, jehož chování či Facebook profil odporuje pravidlům sociální sítě Facebook. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání odměny bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook.

                11. Organizátor akce neručí za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí v akci (především funkčnost sítě Facebook).

                12. Tato akce není jakkoliv sponzorována, podporována nebo spravována společností Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli akce a nikoliv společnosti Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited.

                13. Tyto podmínky jsou úplné a závazné pro všechny kdo se účastní. Aktuální, úplné a závazné znění podmínek akce je k dispozici u organizátora akce na http://www.vodnanskadrubez.cz. V případě jakýkoliv nejasností se účastníci mohou obrátit s dotazem na soutez@voddrubez.cz.

Datum: 1. července 2015