Kreativní FCB soutěž - Chladicí taška za recept!

Soutěž byla ukončena 22. 05. 2016

KREATIVNÍ FACEBOOKOVÁ SOUTĚŽ

CHLADICÍ TAŠKA ZA VÁŠ RECEPT!

Pošlete svůj originální recept z produktu Vodňanské drůbeže a skvělá chladicí taška může být Vaše ;-)


Více o soutěži: https://www.facebook.com/VodnanskaDrubez/?fref=ts

 

Pravidla kreativní soutěže „Chladící taška za recept“

 

1. POŘADATEL SOUTĚŽE

Pořadatelem kreativní soutěže s názvem „Chladící taška za recept”(dále jako kreativní soutěž) je obchodní společnost:

Vodňanská drůbež, a. s.

se sídlem Vodňany, Radomilická 886, PSČ 389 01

IČ: 25396480

zapsaná v OR B 1953 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Organizačním zajištěním kreativní soutěže je pověřena společnost:

Zdeněk Nováček, s. r. o.

se sídlem Wolkerova 247/10, 787 01 Šumperk

IČ: 02212528

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C vložka 57469

2. PRAVIDLA KREATIVNÍ SOUTĚŽE

Tato úplná pravidla kreativní soutěže jsou zveřejněna po celou dobu konání kreativní soutěže na webové stránce www.vodnanskadrubez.cz a na www.do15minut.cz. Kreativní soutěž probíhá v období od 14.3. – 22.5.2016 včetně (dále jako doba platnosti kreativní soutěže) na území České republiky a Slovenské republiky. 

3. TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ KREATIVNÍ SOUTĚŽE

Kreativní soutěž probíhá od 14.3.2016 00:01 hod. do 22.5.2016 23:59 hod., na území České republiky a Slovenské republiky. Kreativní soutěž může být na základě rozhodnutí organizátora prodloužena. Toto prodloužení musí být oznámeno na webové stránce www.vodnanskadrubez.cz 

4. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY ÚČASTI V KREATIVNÍ SOUTĚŽI

Účastníkem kreativní soutěže může být fyzická osoba s trvalým pobytem v České republice nebo Slovenské republice, s doručovací adresou v České republice nebo Slovenské republice, osoby mladší 18 let se mohou účastnit kreativní soutěže se souhlasem zákonného zástupce a ten je oprávněn převzít jejich jménem případnou odměnu. Kreativní soutěže se nemohou zúčastnit zaměstnanci organizátora a společnosti zajišťující technický servis a organizační zajištění a jejich rodinní příslušníci. Za rodinné příslušníky se pro účely této kreativní soutěže považují osoby tvořící společnou domácnost a/nebo osoby blízké ve smyslu § 22 obč. zák. (zák. č. 89/2012 Sb. v platném znění). Z  kreativní soutěže budou dále vyloučeni všichni účastníci, kteří řádně nesplní podmínky účasti v kreativní soutěži v souladu s ustanovením čl. 4 a čl. 6 těchto pravidel.

Fyzická osoba, která splní podmínky kreativní soutěže uvedené v těchto pravidlech, se může účastnit kreativní soutěže za předpokladu, že vyhoví veškerým následujícím základním podmínkám:

 1. je plně svéprávná;

 2. zašle v termínu konání kreativní soutěže prostřednictvím formuláře na www.do15minut.cz

  • originální recept s použitím produktů obchodní společnosti Vodňanská drůbež, a.s., včetně uvedení jednotlivých ingrediencí a jejich množství, postupu přípravy, přibližné doby přípravy,  

  • fotografii hotového pokrmu

  • své kontaktní údaje: Jméno, adresu, email, telefon, pohlaví, věk

   Z kreativní soutěže budou vyloučeni, případně jim nebudou poskytnuty odměny, ti Účastníci, kteří:

 1. nesplní podmínky kreativní soutěže uvedené v těchto pravidlech;

 2. budou jednat v rozporu se zákonem a/nebo s dobrými mravy a/nebo se dopustí podvodného jednání v souvislosti se kreativní soutěží  (Organizátor si vyhrazuje právo na vyřazení Účastníka z kreativní soutěže při podezření na podvodné jednání);

 3. uvedou v kreativní soutěži nepravdivé nebo neúplné informace.

  • V případě vyloučení Účastníka nemá takový Účastník právo na náhradu nákladů či náhradu majetkové nebo nemajetkové újmy, která by mu mohla vzniknout.

  • Organizátor si vyhrazuje právo učinit taková opatření, aby se kreativní soutěže nemohli zúčastnit ti, kterým to zákon a tyto pravidla neumožňují; mj. je oprávněn požadovat předložení průkazu totožnosti při předání odměny, resp. před zasláním odměny výherci. 

   5. PRAVIDLA ÚČASTI V KREATIVNÍ SOUTĚŽI

 1. Výhercem kreativní soutěže se stane Účastník, který splnil podmínky stanovené v těchto pravidlech a který splnil Základní podmínky účasti v kreativní soutěži. Pokud některou z podmínek nesplní, může být organizátorem vyzván k jejich doplnění.

  2 Zaslané recepty budou vyhodnocovány pravidelně po ukončení každého soutěžního kola viz níže. Vyhodnocování provádí porota složená z osob, které vybere Organizátor pro každé soutěžní kolo. Vyhodnocení probíhá tak, že po ukončení každého soutěžního kola vybere z řádně došlých receptů porota výherce a rozhodne o jejich umístění.

 1.  Porota bude posuzovat zaslané recepty podle jejich kreativity a originality a na základě svého hodnocení vybere 10 nejlepších kreativních nápadů výherců každého soutěžního kola, z nichž každý auto vybraného kreativního nápadu získá odměnu 1 ks chladící tašky.

 2. V případě, že zaslané recepty nesplní podmínky stanovené těmito pravidly, má organizátor právo žádnou odměnu neudělit nebo stanovit menší počet výherců.

 3. Pokud budou zaslány dva shodné recepty u nichž porota nebude moci vyhodnotit rozdíl, výhercem se stává recept s dřívějším datem doručení.

 4. Vyplněním formuláře na www.do15minut.czúčastník potvrzuje, že splňuje podmínky pro účast v kreativní soutěži a vyslovuje souhlas s účastí v kreativní soutěži a zavazuje se plně dodržovat pravidla kreativní soutěže.

 5. Účastník se může účastnit kreativní soutěže opakovaně, ale vždy s jiným receptem. 

  6. ČASOVÝ PRŮBĚH KREATIVNÍ SOUTĚŽE

  Kreativní soutěž se koná od 14.3.2016 00:01 do 22.5.2016. 23:59  a může být na základě rozhodnutí organizátora prodloužena o další kola.

 • 1. kolo od 14.3.2016 00:01 do 27.3.2016 23:59

 • 2. kolo od 28.3.2016 00:01 do 10.4.2016 23:59

 • 3. kolo od 11.4.2016 00:01 do 24.4.2016 23:59

 • 4. kolo od 25.4.2016 00:01 do 8.5.2016 23:59

 • 5. kolo od 9.5.2016 00:01 do 22.5.2016 23:59 

  7. CENY V KREATIVNÍ SOUTĚŽI A PŘEDÁNÍ VÝHRY

 1. Účastníci kreativní soutěže mohou při splnění podmínek stanovených v těchto pravidlech získat 1ks chladící tašky.

 2. Organizátor bude výherce kontaktovat na telefonním čísle nebo emailové adrese, které uvedli v soutěžním formuláři, a to nejpozději ve lhůtě pěti pracovních dnů po vyhodnocení každého soutěžního kola.

 3. Odměny budou výhercům zaslány doporučeně Českou poštou na adresu uvedenou v soutěžním formuláři.

 4. Nepřevzaté odměny nebo odměny, které se nepodaří výherci doručit, propadají Organizátorovi v případě, že se mu nepodaří prostřednictvím České pošty odměnu dvakrát po sobě doručit a odměna se mu tak vrátí zpět. Pořadatel kreativní soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození odměny v rámci zaslání doporučeného balíčku prostřednictvím České pošty. Účastník je povinen poskytnout organizátorovi úplné a správné kontaktní údaje s tím, že organizátor nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost doručení odměny v důsledku neúplnosti či nesprávnosti poskytnutých kontaktních údajů. 

  8. OSOBNÍ ÚDAJE, SOUHLAS SE ZASÍLÁNÍM OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

 1. Vyplněním formuláře na www.do15minut.czv době konání kreativní soutěže vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů a souhlas se zasíláním obchodních sdělení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon“), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa, e-mail a případně též kontaktní telefon za účelem prověření jeho účasti v kreativní soutěži a předání odměny. Tento souhlas se zpracováním osobních údajů je dobrovolný.

 2. Doručením odměny dává Výherce souhlas s tím, že jeho jméno, příjmení, fotografie a recept, mohou být použity pro účely propagace Organizátora a organizátor může zdarma použít veškeré uvedené osobní údaje Výherce, které pořídil v souvislosti s pořádáním a vyhodnocením kreativní soutěže a předáním odměny, a to na období dvou let od počátku kreativní soutěže. Souhlas je dáván zejména ke zveřejnění veškerých uvedených osobních údajů Účastníka na všech webových stránkách provozovaných Organizátorem.

 3. Vyplněním formuláře na www.do15minut.czúčastník udílí Organizátorovi též souhlas s tím, aby mu organizátor zasílal svá obchodní sdělení týkající se nabízených výrobků a služeb v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb. v platném znění na e-mailovou adresu Účastníkem uvedenou.

 4. Účastník odpovídá za to, že jím uváděné osobní údaje jsou pravdivé a že ohledně nich je oprávněn souhlas se zpracováním udělit. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje Účastník na základě svobodné vůle a souhlasí s tím, že záznam o poskytnutí tohoto souhlasu provedený automatizovaně v elektronických systémech organizátora bude sloužit jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu. Udělený souhlas se vždy týká všech osobních údajů včetně údajů citlivých, které o sobě Účastník sděluje.

 5. Účastník poskytuje veškeré osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním dobrovolně a je oprávněn toto odmítnout.

 6. Poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může Účastník kdykoli písemně odvolat na adrese sídla organizátora, nebo na emailovou adresu soutez@do15minut.cz a to v celém rozsahu nebo jen částečně. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení Organizátorovi. Účastník má zároveň dle ust. § 12 Zákona právo přístupu k těmto svým osobním údajům a dle ust. § 21 Zákona právo na vysvětlení, právo opravit osobní údaje, zablokovat je nebo požadovat jejich doplnění či likvidaci.

 7. Zpracování osobních údajů Účastníka bude po uplynutí doby, na níž souhlas se zpracováním osobních údajů poskytl, nebo po zániku tohoto souhlasu (při zohlednění rozsahu event. odvolání tohoto poskytnutého souhlasu) bez zbytečného odkladu ukončeno nebo omezeno, pokud organizátor nebude oprávněn či povinen v něm pokračovat z jiného titulu.

 8. Osobní údaje Účastníka budou zpracovány ručně i automatizovaně v rozsahu, ve kterém byly poskytnuty.

 9. Osobní údaje mohou být zpřístupněny jen osobám k tomu oprávněným v rámci plnění jejich pracovních úkolů, ať již smluvně převzatých nebo plynoucích z právních předpisů, a podléhajícím zákonné či smluvně převzaté povinnosti mlčenlivosti.

 10. Osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo listinné podobě.

 11. Účastník má právo přístupu ke svým osobním údajům; na základě písemné žádosti Účastníka je Organizátor jednou za kalendářní rok povinen bezplatně poskytnout informace o osobních údajích o Účastníku zpracovávaných, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.

 12. Účastník má právo, domnívá-li se, že organizátor provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se Zákonem:

  • požádat organizátora o vysvětlení;

  • požadovat, aby organizátor odstranil takto vzniklý stav; organizátor je povinen neprodleně odstranit takto vzniklý stav, je-li žádost shledána oprávněnou. 

   9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Organizátor prohlašuje, že není odpovědný za chyby způsobené při přenosu elektronických zpráv.

 2. Organizátor kreativní soutěže neručí za žádné technické problémy či funkčnosti sítě internet. Účastník se zavazuje uvádět v kreativní soutěži pouze pravdivé údaje. Pořadatel ani organizátor neručí za ztrátu či nedoručení jím (doporučeně) odesílaných poštovních zásilek nebo zásilek (doporučeně) zasílaných výherci v souvislosti s touto kreativní soutěží.

 3. Organizátor nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s účastí v kreativní soutěži či v souvislosti s užíváním odměn. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání odměny výherci.

 4. Účastník nemůže nárokovat jinou odměnu, než která mu bude vydána. V případě závady na odměně, může výherce odměnu reklamovat přímo u dodavatele, kontaktní údaje mu budou sděleny na požádání na emailové adrese soutez@do15minut.cz. Odměny není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Účast v kreativní soutěži ani odměny není možné vymáhat soudní cestou.

 5. Organizátor si vyhrazuje právo změnit podmínky kreativní soutěže a nahradit odměny v kreativní soutěži za odměny podobného typu nebo stejné hodnoty.

 6. Organizátor kreativní soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla kreativní soutěže či kreativní soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady a stejně tak případně nahradit jednotlivé odměny za odměny jiné. V případě změny těchto pravidel bude tato učiněna formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na soutěžních stránkách.

 7. Organizátor si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této kreativní soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. V případě pochybností o splnění pravidel kreativní soutěže leží důkazní povinnost na účastníkovi. Organizátor tímto nepřebírá vůči účastníkům kreativní soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než je uvedeno v těchto pravidlech.

 8. Tato pravidla kreativní soutěže nabývají účinnosti dnem jejich vyhlášení, přičemž každý Účastník kreativní soutěže zasláním informací formou vyplnění formuláře v požadovaném rozsahu na www.do15minut.czv Době konání vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly.

 9. Facebook není pořadatelem, organizátorem, sponzorem ani partnerem kreativní soutěže a není s ní ani žádným jiným způsobem spojen.